กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กรกฎาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
205X11205010101.101อาคารเพื่อการพักอาศัยEndDr
205X11205010102.101พักอาคารเพื่อการพักอาศัยEndDr
205X11205020101.101อาคารสำนักงานEndDr
205X11205020102.101พักอาคารสำนักงานEndDr
205X11205030101.101อาคารเพื่อประโยชน์อื่นEndDr
205X11205030102.101พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่นEndDr
205X11205060101.101อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุราย ละเอียดEndDr
205X21205040101.101สิ่งปลูกสร้างEndDr
205X21205040101.102ระบบประปาEndDr
205X21205040101.103ระบบบำบัดน้ำเสียEndDr
205X21205040101.104ระบบไฟฟ้าEndDr
205X21205040101.105ระบบโทรศัพท์EndDr
205X21205040101.106ระบบถนนภายในEndDr
205X21205040102.101พักสิ่งปลูกสร้างEndDr
205X21205040102.102พักระบบประปาEndDr
205X21205040102.103พักระบบบำบัดน้ำเสียEndDr
205X21205040102.104พักระบบไฟฟ้าEndDr
205X21205040102.105พักระบบโทรศัพท์EndDr
205X21205040102.106พักระบบถนนภายในEndDr
205X31205050101.101อาคารเพื่อการพักอาศัย-InterfaceEndDr
205X31205050101.102อาคารสำนักงาน-InterfaceEndDr
205X31205050101.103อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-InterfaceEndDr
205X31205050101.104สิ่งปลูกสร้าง-InterfaceEndDr
205X31205050101.105ระบบประปา-InterfaceEndDr
205X31205050101.106ระบบบำบัดน้ำเสีย-InterfaceEndDr
205X31205050101.107ระบบไฟฟ้า-InterfaceEndDr
205X31205050101.108ระบบโทรศัพท์-InterfaceEndDr
205X31205050101.109ระบบถนนภายใน-InterfaceEndDr
205X41206010101.101ครุภัณฑ์สำนักงานEndDr
205X41206010102.101พักครุภัณฑ์สำนักงานEndDr
205X41206020101.101ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งEndDr
205X41206020102.101พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งEndDr
205X41206030101.101ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุEndDr
205X41206030102.101พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุEndDr
205X41206040101.101ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่EndDr
205X41206040102.101พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่EndDr
205X41206050101.101ครุภัณฑ์การเกษตรEndDr
205X41206050102.101พักครุภัณฑ์การเกษตรEndDr
205X41206070101.101ครุภัณฑ์ก่อสร้างEndDr
205X41206070102.101พักครุภัณฑ์ก่อสร้างEndDr
205X41206090101.101ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์EndDr
205X41206090102.101พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์EndDr
205X41206100101.101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์EndDr
205X41206100102.101พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์EndDr
205X41206120101.101ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวEndDr
205X41206120102.101พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวEndDr
205X41206160101.101ครุภัณฑ์อื่นEndDr
205X41206160102.101พักครุภัณฑ์อื่นEndDr
205X51206170101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface EndDr
205X51206170101.102ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface EndDr
205X51206170101.103ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-InterfaceEndDr
205X51206170101.104ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface EndDr
205X51206170101.105ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface EndDr
205X51206170101.106ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface EndDr
205X51206170101.107ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface EndDr
205X51206170101.108ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-InterfaceEndDr
205X51206170101.109ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface EndDr
205X51206170101.110ครุภัณฑ์อื่น-InterfaceEndDr
205X51206180101.101ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดEndDr
205X61209010101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์EndDr
205X61209010102.101พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์EndDr
205X71209030101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -InterfaceEndDr
205X71209030101.104สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface EndDr
205Y11205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัยEndCr
205Y11205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงานEndCr
205Y11205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นEndCr
205Y11205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดEndCr
205Y21205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างEndCr
205Y21205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาEndCr
205Y21205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสียEndCr
205Y21205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้าEndCr
205Y21205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์EndCr
205Y21205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายในEndCr
205Y31205050102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - InterfaceEndCr
205Y31205050102.102ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-InterfaceEndCr
205Y31205050102.103ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - InterfaceEndCr
205Y31205050102.104ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -InterfaceEndCr
205Y31205050102.105ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -InterfaceEndCr
205Y31205050102.106ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-InterfaceEndCr
205Y31205050102.107ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-InterfaceEndCr
205Y31205050102.108ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-InterfaceEndCr
205Y31205050102.109ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-InterfaceEndCr
205Y41206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานEndCr
205Y41206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งEndCr
205Y41206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุEndCr
205Y41206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่EndCr
205Y41206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตรEndCr
205Y41206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้างEndCr
205Y41206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์EndCr
205Y41206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์EndCr
205Y41206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวEndCr
205Y41206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่นEndCr
205Y51206170102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-InterfaceEndCr
205Y51206170102.102ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-InterfaceEndCr
205Y51206170102.103ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-InterfaceEndCr
205Y51206170102.104ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-InterfaceEndCr
205Y51206170102.105ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-InterfaceEndCr
205Y51206170102.106ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-InterfaceEndCr
205Y51206170102.107ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-InterfaceEndCr
205Y51206170102.108ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-InterfaceEndCr
205Y51206170102.109ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-InterfaceEndCr
205Y51206170102.110ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-InterfaceEndCr
205Y51206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดEndCr
205Y61209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์EndCr
205Y71209030102.101ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอม พิวเตอร์ - InterfaceEndCr
205Y71209030102.103ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - InterfaceEndCr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics