กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<ตุลาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ 
รหัสบัญชีระดับ 1บัญชีระดับ 1รหัสบัญชีระดับ 2บัญชีระดับ 2
1101010101.101เงินสด1101010000.000เงินสดในมือ
1101010104.101เงินทดรองราชการ1101010000.000เงินสดในมือ
1101010112.101บัญชีพักเงินนำส่ง1101010000.000เงินสดในมือ
1101010113.101พักรอ Clearing1101010000.000เงินสดในมือ
1101020501.101เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย1101020500.000เงินฝากคลัง
1101020501.102เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย1101020500.000เงินฝากคลัง
1101020501.201เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะงบลงทุน UC1101020500.000เงินฝากคลัง
1101020601.101เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน1101020600.000เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง
1101020603.101เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ1101020600.000เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง
1101020604.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ1101020600.000เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง
1101020605.101เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)1101020600.000เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง
1101020606.101เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง1101020600.000เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง
1101030101.101เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ กระแสรายวัน1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030101.102เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030101.103เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030101.104เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030102.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030102.102เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030102.103เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030102.104เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030102.105เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1102010101.101ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102010102.101ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102010108.101ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102010108.102ลูกหนี้เงินยืม-เงินศูนย์แพทย์ฯ1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102010108.201ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102010108.301ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนประกันสังคม1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102010108.501ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว1102010000.000ลูกหนี้เงินยืม
1102050106.106รายได้ค้างรับ -หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050107.103รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050107.104รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050107.105รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-Non UC 1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050107.106รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050107.201รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC 1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050107.202รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050123.103ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.105ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.114ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.115ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050124.101ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง-หน่วยเบิกจ่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050194.101ลูกหนี้อื่น 1102050000.800ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
1102050194.102ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.103ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.104ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.105ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.106ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.107ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.108ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.109ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.110ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.111ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.112ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.113ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.114ลูกหนี้- ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.115ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.116ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.117ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.118ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.201ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.202ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP 1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.203ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.204ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.205ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.206ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.207ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.208ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.213ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.301ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.302ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.303ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.304ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.305ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.306ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.307ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.308ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.401ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.402ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.501ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.502ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.503ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.504ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.505ลูกหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.506ลูกหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.601ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.602ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.701ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.702ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.703ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.704ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.801ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.802ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.803ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050194.804ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP1102050000.000ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1103020111.101เงินจ่ายล่วงหน้า1103020000.000ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
1104010101.101เงินฝากประจำ1104010100.000เงินฝากประจำ
1105010101.101วัตถุดิบ1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010102.101สินค้าระหว่างผลิต1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.101สินค้าสำเร็จรูป1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.102ยา1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.103วัสดุเภสัชกรรม1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.104วัสดุการแพทย์ทั่วไป1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.105วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.106วัสดุเอกซเรย์1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.107วัสดุทันตกรรม1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.108วัสดุบริโภค1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010103.109วัสดุเครื่องแต่งกาย1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.105วัสดุสำนักงาน1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.106วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.107วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.108วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.109วัสดุโฆษณาและเผยแพร่1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.110วัสดุคอมพิวเตอร์1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.111วัสดุงานบ้านงานครัว1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.114วัสดุก่อสร้าง1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1105010105.115วัสดุอื่น1105000000.100สินค้าและวัสดุคงเหลือ
1106010103.103ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1106010103.201เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1106010112.101ใบสำคัญรองจ่าย1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1106010199.101สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1201050198.101ลูกหนี้อื่นระยะยาว1201050000.000ลูกหนี้อื่น - ระยะยาว
1203010101.101เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว1203010100.000เงินฝากประจำ - ระยะยาว
1204010102.101ที่ดินราชพัสดุรอโอน1204010000.000ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
1205010101.101อาคารเพื่อการพักอาศัย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205010102.101พักอาคารเพื่อการพักอาศัย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205020101.101อาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205020102.101พักอาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205030101.101อาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030102.101พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030106.101ส่วนปรับปรุงอาคาร1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030107.101พักส่วนปรับปรุงอาคาร1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030108.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205040101.101สิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.102ระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.103ระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.104ระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.105ระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.106ระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.101พักสิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.102พักระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.103พักระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.104พักระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.105พักระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.106พักระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205050101.101อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.102อาคารสำนักงาน-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.103อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.104สิ่งปลูกสร้าง-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.105ระบบประปา-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.106ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.107ระบบไฟฟ้า-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.108ระบบโทรศัพท์-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.109ระบบถนนภายใน-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.102ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.103ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.104ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.105ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.106ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.107ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.108ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.109ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface1205050000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205060101.101อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุราย ละเอียด1205060000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
1205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด1205060000.000อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
1206010101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102.101พักครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206020101.101ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020102.101พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206030101.101ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030102.101พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206040101.101ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040102.101พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206050101.101ครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050102.101พักครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206070101.101ครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070102.101พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206090101.101ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206090102.101พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206100101.101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100102.101พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206110101.101ครุภัณฑ์การศึกษา 1206110000.000ครุภัณฑ์การศึกษา
1206110102.101พักครุภัณฑ์การศึกษา 1206110000.000ครุภัณฑ์การศึกษา
1206110103.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา 1206110000.000ครุภัณฑ์การศึกษา
1206120101.101ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120102.101พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206130101.101ครุภัณฑ์กีฬา1206130000.000ครุภัณฑ์กีฬา
1206130102.101พักครุภัณฑ์กีฬา1206130000.000ครุภัณฑ์กีฬา
1206130103.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา 1206130000.000ครุภัณฑ์กีฬา
1206140101.101ครุภัณฑ์ดนตรี 1206140000.000ครุภัณฑ์ดนตรี
1206140102.101พักครุภัณฑ์ดนตรี 1206140000.000ครุภัณฑ์ดนตรี
1206140103.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี1206140000.000ครุภัณฑ์ดนตรี
1206150101.101ครุภัณฑ์สนาม1206150000.000ครุภัณฑ์สนาม
1206150102.101พักครุภัณฑ์สนาม1206150000.000ครุภัณฑ์สนาม
1206150103.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม1206150000.000ครุภัณฑ์สนาม
1206160101.101ครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206160102.101พักครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206170101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.102ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.103ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.104ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.105ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.106ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.107ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.108ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.109ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface 1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.110ครุภัณฑ์อื่น-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.102ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.103ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.104ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.105ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.106ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.107ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.108ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.109ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.110ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206180101.101ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด1206180000.000ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด1206180000.000ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1209010101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010102.101พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209030101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface1209030000.000 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030101.104สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface 1209030000.000 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030102.101ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอม พิวเตอร์ - Interface1209030000.000 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030102.103ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface1209030000.000 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1211010101.101งานระหว่างก่อสร้าง1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1211010102.101พักงานระหว่างก่อสร้าง1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1211010103.101งานระหว่างก่อสร้าง- Interface1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
2101010101.102เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.102เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.103เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.105เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.116เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.129เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - อื่น ๆ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.130เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.131เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010102.132เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010103.101รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101010107.101เจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก2101010000.000เจ้าหนี้การค้า
2101020106.101เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.102เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.103เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.105เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.107เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.111เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.112เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.113เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020198.114เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)2101020000.100เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานภาครัฐ)
2101020199.134เจ้าหนี้-ยา2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.135เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.136เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.137เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.138เจ้าหนี้-อื่น2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.139เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.140เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.141เจ้าหนี้-วัตถุดิบ2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.142เจ้าหนี้-สินค้าสำเร็จรูป2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.143เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.144เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.145เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.146เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.147เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.148เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.149เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.150เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.201เจ้าหนี้- งบลงทุน UC2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.202เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.203เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.204เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สธ.2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.301เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.501เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.502เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2101020199.701เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP 2101020000.200เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2102040101.101ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040102.101ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040103.101ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040104.101ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 12102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040106.101ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040198.101ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ 2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.101ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.105ใบสำคัญค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.106ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.107ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.108ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.109ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.110ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.111ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.112ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.113ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.114ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.115ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.116ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.117ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.118ค่าใช้จ่ายโครงการP&P ค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2103010103.101รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.502รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2104010101.101รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2109010199.101รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้2109000000.100รายได้รอการรับรู้
2109010199.201รายได้กองทุน UC- รอรับรู้2109000000.100รายได้รอการรับรู้
2109010199.701รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้2109000000.100รายได้รอการรับรู้
2111020199.103เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.105เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.106เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.107ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.108เงินรับฝากหักจากงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.109เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.110เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.201เงินรับฝากกองทุน UC 2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.202เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.204เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.205เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.206เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.301เงินกองทุนประกันสังคม2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.304เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.501เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.502เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2111020199.503เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P2111020000.100เงินรับฝากทั่วไป
2112010101.101เงินประกันสัญญา2112000000.100เงินประกัน
2112010102.101เงินประกันผลงาน2112000000.100เงินประกัน
2112010199.101เงินประกันอื่น2112000000.100เงินประกัน
2112010199.102เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา2112000000.100เงินประกัน
2112010199.103เงินประกันอื่น - เงินประกันซอง2112000000.100เงินประกัน
2112010199.104เงินประกันอื่น - เงินประกันผลงาน 2112000000.100เงินประกัน
2116010104.101เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2116010199.101หนี้สินหมุนเวียนอื่น2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2116010199.102สำรองเงินชดเชยความเสียหาย2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2202010101.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน2202000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2208010101.101เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2208010102.101เงินมัดจำประกันผลงาน-ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2208010103.101เงินประกันอื่น - ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2213010101.101รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้2213000000.100รายได้รอการรับรู้
2213010101.103รายได้อื่นรอการรับรู้2213000000.100รายได้รอการรับรู้
2213010199.102หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น2213000000.200หนี้สินระยะยาวอื่น
3101010101.101รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ3101000000.000รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ
3102010101.101รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3102010101.102รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เงินนอกงบประมาณ3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3102010102.101ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3102010102.201กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3105010101.101ทุนของหน่วยงาน3105000000.100ทุน
3105010103.101ทุน-คงยอดเงินต้น3105000000.100ทุน
4201020106.101รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน4201020000.000รายได้แสตมป์ฤชากรและค่าปรับ
4201020199.101รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น4201020000.000รายได้แสตมป์ฤชากรและค่าปรับ
4202010199.101รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น4202010000.000รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน
4202020102.101รายได้ค่าเช่าอสังหา ริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก4202020000.000รายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน
4202030105.101รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด4202030000.000รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน
4203010101.101รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน
4205010104.101รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง4205000000.100รายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน
4205010110.101รายรับจากการขายครุภัณฑ์4205000000.100รายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน
4206010102.101รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า4206000000.100รายได้อื่นของแผ่นดิน
4207010102.102รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน4207000000.100บัญชีปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
4301010102.101รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก4301010000.100รายได้จากการขายสินค้า
4301010102.102รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก4301010000.100รายได้จากการขายสินค้า
4301010102.103รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ4301010000.100รายได้จากการขายสินค้า
4301010102.104รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ4301010000.100รายได้จากการขายสินค้า
4301020102.101รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก4301020000.200รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
4301020102.102รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก4301020000.200รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
4301020102.103รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ4301020000.200รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
4301020102.104รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ4301020000.200รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
4301020102.105รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)4301020000.200รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
4301020102.106รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ 4301020000.200รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
4301020104.104รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.105รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.106รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.107รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.108รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- หน่วยงานอื่น - OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.109รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น- IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.110ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.111ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.401รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.402รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.405ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.406ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.602รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.603รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.801รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.802รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.803ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.804ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.805รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.806รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.807ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020104.808ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4301020105.201รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.202รายได้ค่ารักษา UC-IP 4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.203รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.205รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.207รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.211รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.214รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.215รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.217รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.222รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.223รายได้กองทุน UC-P&P อื่น4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.228รายได้กองทุน UC อื่น 4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.229ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.231ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.232ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.239ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.240ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.241รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.242รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.243รายได้กองทุน UC (CF)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.244รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.245รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.251ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.252ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.255รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.256รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.257ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.258ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP 4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.260ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP 4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.263รายได้ค่ารักษา OP Refer4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.264ส่วนปรับลดค่าแรง OP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.265ส่วนปรับลดค่าแรง IP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.266ส่วนปรับลดค่าแรง PP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020106.303รายได้กองทุนประกันสังคม4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.305รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.306รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.307รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.308รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.311รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.312รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.313รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.314รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.315ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.317ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.319ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.320ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม 4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.321รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.322รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.502รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.503รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.504รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.505ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.507ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.509รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.510ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.511ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.512รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP 4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.513รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.514รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.515ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.516รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.517รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.518รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.519ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.701รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.703รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.704ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP 4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.705ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.706ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.709รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.710รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.711ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.712รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020108.101รายได้เงินนอกงบประมาณ4301020000.600รายได้เงินนอกงบประมาณ
4301030102.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030104.101รายได้ค่าเช่าอื่น4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4302010106.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010199.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302020107.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020199.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302030101.101รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด4302030000.000รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน
4302030101.102รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น4302030000.000รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน
4302040101.101พักรับเงินงบอุดหนุน4302040000.100พักรับเงินงบอุดหนุน
4303010101.101รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน4303000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
4306010104.101รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง4306000000.100รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน
4306010110.101รายรับจากการขายครุภัณฑ์4306000000.100รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน
4306010110.102รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว4306000000.100รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน
4307010103.201บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010104.101บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010105.101บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010106.101บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010107.101บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010108.101บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010110.101บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4308010101.101รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง4308000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010105.101รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง4308000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010106.101รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น4308000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010111.101รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล4308000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010117.101รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ4308000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.101รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน4308000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4313010101.101หนี้สูญได้รับคืน4313000000.100รายได้อื่น
4313010103.101รายได้ค่าปรับ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.101รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.102รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.105รายได้ค่าใบรับรองแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.108รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.109รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.110รายได้ลักษณะอื่น4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.113รายได้ค่าธรรมเนียม4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.114รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.115รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.116รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.117รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.118รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.119รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.120รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.121รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. / รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.122รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.202รายได้ค่าธรรมเนียม UC4313000000.100รายได้อื่น
5101010101.101เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010101.102เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.101เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.102เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.103เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010108.101ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.101เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.102เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.103เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.104เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.101ค่าจ้างประจำ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.102ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.103ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.104ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.105ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.106ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.107ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.108ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.101เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.102เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.101เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.102เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.103เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.104เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.105เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.106เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.101เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.102เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.103ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล 5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101020101.101เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020102.101เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020103.101เงินชดเชยสมาชิก กบข.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020104.101เงินสมทบ กบข.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020105.101เงินสมทบ กสจ.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020106.101เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020106.102เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020108.101ค่าเช่าบ้าน5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020112.101เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ 5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.107ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.114ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.116ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.117ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.120ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.121ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.122ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.123ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.124ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.125ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020115.101ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020116.101เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินงบประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020116.102เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกประมาณ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020199.102เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020199.103เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101030101.101เงินช่วยการศึกษาบุตร5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030205.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030206.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030200.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
5101030207.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030208.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030211.101เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101040107.101บำเหน็จตกทอด5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040111.101เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040118.101บำนาญตกทอด5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040202.101เงินช่วยการศึกษาบุตร5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040204.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040205.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040206.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040207.101เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5102010106.101ค่าใช้จ่ายทุนการ ศึกษา-ในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010199.101ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (งปม.)5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010199.102ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102030199.101ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (งปม.)5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030199.102ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบบระมาณ)5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5103010102.101ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (งปม.)5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010102.102ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5103010103.101ค่าที่พัก-ในประเทศ (งปม.)5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010103.102ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5103010199.101ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (งปม.)5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010199.102ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5104010104.101วัสดุสำนักงานใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.102วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.103วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.104วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.105วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.106วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.107วัสดุก่อสร้างใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.108วัสดุอื่นใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010104.109สินค้าใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.101ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.102ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.103ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.104ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.105ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.106ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.107ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.108ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.109ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.110ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.111ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.112ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010107.113ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010110.101ค่าเชื้อเพลิง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
5104010112.101ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.103ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.106ค่าจ้างเหมารถ5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.108ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.110ค่าจ้างเหมาซักรีด5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.111ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.112ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.113ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.114ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112.115ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)5104010000.100ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010114.101ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย5104010000.300ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
5104010115.101ค่าธรรมเนียมธนาคาร5104010000.400ค่าธรรมเนียมธนาคาร
5104020101.101ค่าไฟฟ้า5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020103.101ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020105.101ค่าโทรศัพท์5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020106.101ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020107.101ค่าไปรษณีย์และขนส่ง5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104030202.101ค่าจ้างที่ปรึกษา5104030200.000ค่าใช้สอยอื่น ๆ
5104030203.101ค่าเบี้ยประกันภัย5104030200.000ค่าใช้สอยอื่น ๆ
5104030205.101ยาใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.102วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.103วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.104วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.112วัสดุบริโภคใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.113วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.117วัสดุทันตกรรมใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.118วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030206.101ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์5104030200.300ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
5104030207.101ค่าใช้จ่ายในการประชุม5104030200.400ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030208.101ค่ารับรองและพิธีการ5104030200.500ค่ารับรองและพิธีการ
5104030210.101ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5104030200.700ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
5104030212.101ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 5104030200.700ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
5104030217.101เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง5104030200.800เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
5104030218.101ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน5104030200.800เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
5104030219.101ค่าประชาสัมพันธ์5104030201.000ค่าประชาสัมพันธ์
5104030220.101ค่าชดใช้ค่าเสียหาย5104030200.901ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
5104030299.102ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.103ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.104ค่าใช้สอยอื่นๆ5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.105ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ)5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.202ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.203ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ.5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.502ค่าใช้จ่ายตามโครง การ (P&P) แรงงานต่างด้าว5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.701ค่าใช้จ่ายตามโครง การ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104030299.702ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ5104030200.600ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น
5104040199.101ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.102ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.103ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.104ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (งปม.)5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.105ค่าตอบแทนปฎิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.106ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.107ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.108ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.109ค่าตอบแทนปฎิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.110ค่าตอบแทนอื่น5104040000.000ค่าตอบแทน
5104040199.111ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอกฯ)5104040000.000ค่าตอบแทน
5105010101.101ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010103.101ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010105.101ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010107.101ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010107.102ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010107.103ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010107.104ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010107.105ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010107.106ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010109.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010111.101ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010113.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010115.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010117.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010121.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010125.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010127.101ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010129.101ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010131.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010133.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010135.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010137.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010139.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010148.101ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010149.102ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010158.101ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร5105000000.100ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010160.101ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.102ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.103ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.104ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.105ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.106ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.107ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.108ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.109ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.101ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.102ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.103ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.104ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.105ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.106ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.107ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.108ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.109ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.110ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010164.101ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010164.103ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010194.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010195.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5107010199.101ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107020199.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น5107020000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน
5107030101.101บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน5107030000.000บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน
5108010101.102หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.104หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.105หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.114หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.115หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.202หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC-IP 5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.203หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.205หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.309หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.602หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010101.603หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.102หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.104หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.114หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.115หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP5108000000.100หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5112010103.101ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5203010105.101ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010106.101ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010107.101ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010109.101ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010110.101ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010111.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010112.101ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010113.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010114.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010115.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010117.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010119.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010120.101ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010122.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010126.101ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010141.101ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010142.101ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010145.101ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010146.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด5203000000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5205010101.101ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย5205000000.100ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ
5209010112.101ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง5209000000.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล
5210010101.101ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน 5210000000.200ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
5210010102.101ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง5210000000.200ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
5210010103.101ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง5210000000.200ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
5210010105.101ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง5210000000.200ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
5210010112.101คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง5210000000.200ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
5210010118.101ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน5210000000.200ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
5211010102.101โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ5211000000.000 บัญชีค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์
5212010199.101ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.102ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.104ค่าใช้จ่ายที่ดิน5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.105ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.106ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.107ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.108ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.109ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.110ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.111ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบ อุดหนุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.112ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.113ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.114ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.5212000000.000ค่าใช้จ่ายอื่น
5401010101.101ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ5400000000.100ขาดทุนจากรายการพิเศษ
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics