กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

11 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการประเมินคะแนนส่งงบทดลอง ไตรมาส 4/2562  <<Dowload>>   
            
8 พฤศจิกายน 2562  สามารถส่งข้อมูลการเงิน (งบทดลอง) ปี 2563  ได้แล้ว    >>>>  hfo63.cfo.in.th
1 พฤศจิกายน 2562  ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin) 
                              ไตรมาส 4/2562 <<Dowload>>

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

30 ตุลาคม 2562  สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 4/2562 <<Dowload>>                                                    ไฟล์การคำนวณ <<Dowload>> 

30 ตุลาคม 2562   สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 4/2562 <<Dowload>>

30 ตุลาคม 2562   สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 4/2562 <<Dowload>>

22 ตุลาคม 2562    protest.png  ขยายเวลาการส่งงบการเงิน ปีงบประมาณ 2562   <<Dowload>>
                                  จากวันที่ 20 ต.ค.2562 เลื่อนเป็น ภายในวันที่ 25 ต.ค. 2562

18 ตุลาคม 2562  แบบตรวจการทำแผนทางการเงิน PlanFin63 <<Dowload>>

18 ตุลาคม 2562  รายละเอียดการปรับ WorkSheetPlanfinPlus2563V.2 เป็น V. 3 <<Dowload>>
                          Excel WorkSheet (Planfin) 2563 V.3 <<Dowload>>

16 ตุลาคม 2562 แนวทางการเปลี่ยนแปลงกรอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างปี 2563 <<Dowload>> 
                            ไฟล์งบทดลอง ปี 2563  <<Dowload>>

16 ตุลาคม 2562 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว43                                    ลงวันที่ 29 ม.ค. 2562  << DownloaD>>

11 ตุลาคม 2562 แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2562 <<Dowload>>

4 ตุลาคม 2562 หนังสือที่ สธ 0210.07/ว 2188 ลงวันที่ 4 ต.ค.62 <<Download>>

4 ตุลาคม 2562 หนังสือที่ สธ 0210.07/ว 2177 ลงวันที่ 4 ต.ค. 62 << Download>>   ขอความร่วมมือตอบ  แบบสอบถาม  

2 ตุลาคม 2562  กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ 2562 และกำหนดส่งงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 <<Dowload>>

1 ตุลาคม 2562  ผังบัญชีภาคสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ไม่มีเปลี่ยนแปลง 

ประจำเดือน กันยายน 2562

25 กันยายน 2562  Excel WorkSheet (PLANFIN) ปี 2563 V.2 (ปรับคำแนะนำ)  <<Dowload>>

23 กันยายน 2562 ระบบการส่งแผนทางการเงิน ปี 2563 http://planfin.cfo.in.th
  Excel WorkSheet (PLANFIN) ปี 2563 <<Dowload>>
                                                     ค่า HGR Planfin update 24/09/2562 <<Dowload>> 
                      ประสานคุณน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ 088-8742440

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

5 สิงหาคม 2562  หนังสือสนับสนุน (Fixed Cost) ของรพ.สต. <<Dowload>>  รายละเอียดการตรวจสอบจำนวนและขนาด รพ.สต. <<Dowload>>

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562   ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
 ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>

26 กรกฎาคม 2562  สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>>
                              ไฟล์ Excel <<Dowload>>
24 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการประเมินสัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้ค่ารักษา ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>>

24 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>> 
                            ไฟล์การคำนวณ <<Dowload>>

24 กรกฎาคม 2562 สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>>  ไฟล์ Excel <<Dowload>>

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

13 พฤษภาคม 2562 สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 2 / 2562 <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>

3 พฤษภาคม 2562  ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
 ไตรมาส 2/2562 <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>

2 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 2/2562 <<Dowload>>
                                                อัตราส่วนทางการเงิน 7 Plus <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>

1 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 2/2562 <<Dowload>> 
                                ไฟล์การคำนวณ <<Dowload>>

ประจำเดือน เมษายน 2562

22 เมษายน 2562 ปรับกำหนดการส่งแผนทางการเงิน Planfin 2562 <<Dowload>> 
17 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 <<Dowload>>
4 เมษายน 2562 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 <<Dowload>>

1 เมษายน 2562 สรุปผลการประเมินคะแนนงบทดลอง ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>> สรุปคะแนนแม่ข่ายและลูกข่าย <<Dowload>>

ประจำเดือน มีนาคม 2562

27 มีนาคม 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>> 
                      อัตราส่วนทางการเงิน 7 Plus <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>

27 มีนาคม 2562 ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
 ไตรมาส1/2562  <<Dowload>>  ไฟล์ Excel <<Dowload>>

26 มีนาคม 2562 แนวทางการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปีหลัง) <<Dowload>> WorkSheet <<Dowload>> 
                         แบบตรวจ 10 ข้อการทำแผนทางการเงิน PlanFin62  <<Dowload>>

22 มีนาคม 2562 รายละเอียดการบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>>

20 มีนาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>> 
                            การคำนวณ <<Dowload>>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1- 12 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ 0270.10/ว26 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 <<Dowload>>  
ไฟล์กรอกข้อมูลพื้นฐาน << Dowload>>  ตอบกลับมาทาง E-mail: higmoph@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤตการเงินระดับ 7 ไตรมาส 1 ปี 2562 <<Dowload>>

ประจำเดือน มกราคม 2562

25 มกราคม 2562  เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ 
                            "กรอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างฯ ปี 2562" <<Dowload>> 
                            "แนวทางการตรวจสอบภายใน" <<Dowload>> 
                            "นโยบายด้านการเงินการคลังปีงบประมาณ 2562" <<Dowload>>                        

7 มกราคม 256กรอบการบันทึกบัญชีกองทุนทดแทน <<Dowload>>

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

            
26 ธันวาคม 2561 ให้หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง ภายในไตรมาสที่ 1/2562 
                             ประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี2562 หลังปรับลดค่าแรง  <<Dowload>> 

12 ธันวาคม 2561       2904d6e4881399ab8be2c87f30a453b8.jpg หน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จะมีการจัดประชุมโดยกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                               แต่ยังไม่กำหนดวัน  


6 ธันวาคม 2561         ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง                                             สาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 คน   <<Dowload>>  หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม   <<Dowload>>                                                           
                                   รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561   ตอบรับรายชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
                                   กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1                 <<Dowload>>   
                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 5,6,9,10,11,12)      <<Dowload>>    ลงทะเบียน <<click>>
                                            แบบฟอร์มการจองห้องพัก รุ่นที่ 1               <<Dowload>>

                                         รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562   ตอบรับรายชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
                                   กำหนดการอบรม รุ่นที่  2                 <<Dowload>>   
                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 (เขตสุขภาพที่ 1,2,3,4,7,8)      <<Dowload>>    ลงทะเบียน <<click>>
                                              แบบฟอร์มการจองห้องพัก รุ่นที่ 2           <<Dowload>>

                                     หมายเหตุ: สำหรับผู้สังเกตการณ์ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 500 บาท                                                จำนวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท สามารถนำเงินมาชำระได้ที่จุดลงทะเบียน  

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561  เลื่อนส่งงบการเงินของรพ.สต. งวดประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics